Osaamisestani&CV // Skills&CV

- Scroll down for English -

Kuusi itselleni tärkeää osaamisaluettani ovat:

1) Esiintyminen

Esiintyessäni olen omimmillani ja kaikki aistit auki. Vahva hetkessä eläminen on minulle tärkeää ja aina kiinnostavaa. Taiteilijuuteen kasvaminen on edellyttänyt avointa ja uteliasta asennetta, joka on erottamaton osa minua edelleen. Olen myös toiminut yleisötyön parissa eri taideorganisaatioissa sekä vetänyt paneelikeskusteluja ja seminaareja. Tästä kaikesta olen harjaantunut suhtautumaan ammattimaisesti ja avoimella mielellä välillä hyvinkin erityyppisiin esiintymis- ja työtilanteisiin.

2) Tiimityöskentely- ja johtamistaidot

Esittävää taidetta tehdään lähes aina ryhmässä. Olen tehnyt myös useasti töitä tasavertaisen työparin kanssa, ja mielestäni jakaminen edistää luovuutta. Lisäksi olen ollut mukana useissa verkostomaisissa hankkeissa, joista osa on ollut kansainvälisiä. Ymmärrän, kuinka tärkeää on osata tehdä yhteistyötä, jakaa vastuuta, pitää lupauksensa ja viestiä riittävästi. Työskentelen mielelläni ryhmän innostamana ja minusta on tärkeää osata kannustaa muita. Toisaalta olen hyvä hallitsemaan suuria kokonaisuuksia ja johtamaan moneen suuntaan avautuvia projekteja. Olen toiminut myös useissa yhdistyksissä aktiivisesti, joten hallitustoiminta ja muu järjestöjen käytännöntyö on tuttua. Tällä hetkellä toimin Suomen tanssi- ja sirkustaiteilijat ry:n puheenjohtajana.

3) Tuottaminen ja hankemaailman tuntemus

Olen vastannut itsenäisesti monen organisaation toiminnasta sekä hakenut apurahoja yli kymmenen vuoden ajan. Erityisesti taiteen vapaan kentän toiminta ja sen haasteet ovat minulle arkipäivää niin hyvässä kuin pahassa. Kuitenkin myös isommat organisaatiot ovat tulleet tutuiksi. Olen työskennellyt Esitystaiteen seurassa, Tanssiteatteri Auracossa ja Arja Tiili Dance Companyssa, ja parempaa rahoitusta nauttivissa isommissa työpaikoissa kuten Teatterimuseossa, Tanssiteatteri Raatikossa sekä Helsingin kaupungilla. Minulla on runsaasti kokemusta budjetoinnista, tapahtumatuotannosta, lobbaamisesta, raportoinnista sekä hankkeiden johtamisesta ja alusta loppuun viemisestä.

4) Argumentointitaidot ja eri medioiden hallinta

Asioiden perusteleminen ja selkeä ilmaisu ovat minulle tärkeitä. Minulla on paljon kokemusta kirjoittamisesta ja hyvät tutkijan analyysitaidot kehittävän työotteen tueksi. Tästä esimerkkinä: Kulttuuripolitiikan tutkimuksen seura julkaisi vertaisarvioidussa vuosijulkaisussaan pro gradu -työhöni pohjautuvan tutkimusartikkelini. Lisäksi olen kirjoittanut eri kulttuurialan lehtiin kuten Tanssi&Teatteriin+Sirkukseen, Liikekieli.comiin sekä Liitos-lehteen. Kahta viimeksi mainittua olen myös päätoimittanut. Myös sosiaalisen median käyttö osana tiedotusta, videoiden editoiminen ja kuvankäsittely ovat asioita, joita olen oppinut kantapään kautta ammatissa toimiessani. Ylläpidän STST:n puheenjohtajana omaa vaikuttamiskanavaa Instagramissa nimellä stst_puheenjohtaja.

5) Koulutuksen ja kentän asioiden aktiivisen seuraamisen tuoma näkemys

Olen nähnyt todella paljon teoksia niin Suomessa kuin ulkomailla ja seuraan koko ajan alalla käytävää keskustelua. Olen mielelläni mukana keskustelemassa, jotta voisimme jakaa asioita, vahvistaa ammatillista yhteisöllisyyttä sekä oppia toisiltamme. Käyn myös aktiivisesti ajankohtaisissa seminaareissa ja kursseilla. Yli kymmenen vuotta ammattikentällä toimineena ammattilaisena minulla on erittäin hyvä käsitys suomalaisesta nykytanssista, myös kansainvälisessä kontekstissa.

6) Poliittinen näkökulma

Ajatuksiani politiikasta kuvaa hyvin Leena-Maija Rossin väitöskirjassaan muotoilema lause "Politiikka on kamppailua merkityksistä". Politiikka siis ulottuu kaikkialle, missä annamme asioille merkityksiä ja arvoa. Siksi on mielestäni hyvin tärkeää olla tietoinen muun muassa erilaisten valtapositioiden tuomista vastuista sekä eettisistä kysymyksistä, kohdistuivat ne sitten teosten aineellisiin tai aineettomiin oikeuksiin tai työryhmien henkiseen työhyvinvointiin. Taidekentän toimijana ja vallankäyttäjänä myös minulla on vastuu alan hyvinvoinnista ja siitä, millaisena haluamme tuoda taidetta yleisölle esiin nyt ja tulevaisuudessa. Myös yhteiskuntapolitiikan opintoni ovat opettaneet minua näkemään asioita poliittisesta näkökulmasta ja ymmärtämään erilaisia syy-seuraus-suhteita. Siitä on ollut paljon hyötyä esimerkiksi ammattiyhdistystoiminnassa, joka osaltaan on herkistänyt entisestään havainnoimaan (kulttuuri)politiikan erilaisia arvovalintoja ja niiden seurauksia. Keväällä 2020 osallistuin UrbanApan järjestämään Feministisen johtamisen alusta -opintopiiriin, jonka esiin tuomia intersektionaalisen feminismin ajatuksia pyrin hyödyntämään kaikessa työssäni. 


Of my skillsets the following six I consider to be the most significant:

1) Performing

When performing I am my truest self, with all my senses wide open. Being fully alive and present in the moment is forever interesting and of great importance to me. Growing into artistry has required an attitude of openness and curiosity, that continues to be an integral part of who I am. I have also worked in audience outreach and development in different art organizations, led seminars and moderated panel discussions. All this has contributed towards my professional identity, allowing me to take on board and be open to extremely varied working and performing circumstances.

2) Team Work and Leadership Skills

Performative art is collaborative by nature. I have often worked with an equal partner and consider sharing to enhance creativity. I have also participated in several projects, some of which have been international, characterized by collaborating in, and forming networks. I understand how important it is to be able to co-operate, share responsibility, keep one's promises and communicate adequately. I find inspiring group settings enjoyable and consider it to be vital to encourage others. On the other hand I find myself to be good at mastering large bodies of information and successfully managing projects that branch into several directions. I have also been an active member of several associations, which translates into hands on experience in being a board member and dealing with pertinent administrative tasks. Currently I am the president of STST, the Finnish Union of Dance and Circus Artists.

3) Production and Knowledge of Project Based Work

I have been independently responsible for the functioning of several organizations, including fundraising, for over a decade. For better and for worse, I am especially familiar with the day to day realities and challenges of the freelance art world. However, I have also had the chance to get acquainted with larger organizations. My work history includes engagements with Live Art Society (Esitystaiteen seura), Dance Theatre Auraco and Arja Tiili Dance Company, as with entities enjoying more stable funding e.g. Theatre Museum, Dance Theatre Raatikko and City of Helsinki. I have extensive experience in budgeting, lobbying, report writing and project management from start to finish.

4) Argumentation Skills and Management of Different Medias

The ability to argue one's case and clarity of expression matter to me. I have extensive experience in writing and my analytical skills, deriving from a background in research, firmly support my formative approach to work with the aim to forever develop content and practices. E.g. the Society for Cultural Policy Research in Finland published my research article, based on my master's thesis, in its peer reviewed annual publication. In addition I have written articles for specialized cultural magazines such as Tanssi&Teatteri+Sirkus, Liikekieli.com and Liitos, having also been the editor of the last two. Both, the use of social media for communications and marketing purposes and editing of images and video, are tools that I have learnt to use over the course of my professional career. As the president of STST I select and produce industry and policy specific content for the stst_puheenjohtaja Instagram account.

5) Professional Vision Regarding Industry Related Matters

I am a seasoned spectator, having seen copious performances in Finland and abroad. I also follow the industry with a close eye, participating in discussions on current issues. Being part of the conversation comes naturally to me, as I believe that sharing empowers the dance community and strengthens the bond between colleagues, thus leading to a situation where we can all learn from each other. I regularly attend seminars and educate myself through course participation. After over a decade of professional activity within the sector I have a clear view and a strong grasp on Finnish Contemporary Dance, including its position in international context.

6) Political Viewpoint

My thoughts on politics are well described by a quote from Leena-Maija Rossi's doctoral dissertation "Politics is a struggle over meanings". Politics extends to all areas of life where meaning and value are assigned. Therefore I believe it to be of paramount importance to acknowledge the responsibilities intrinsic to positions of power, and the ethical questions that arise from said position, be it in relation to material or immaterial rights of a work or the psychological wellbeing of a working group. As an active agent and holder of power within the industry, I am also responsible for its well-being and of how, we as a field, want to present art works to audiences now and in the future. It is also my studies relating to public policy that have taught me to look at the world from political perspective and understand different causal connections. This has been wastly beneficial in the labour union context, which in its turn has enabled me to observe how different value judgments influence (cultural)policy. In the spring of 2020 I partook in a study platform on feminist leadership, organized by Urban Apa. I strive to implement the ideas of intersectional feminism in all my work.